آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Wednesday, June 16, 2004

دانستني‌هايي از ميراث فرهنگي‌مان

آيا مي‌دانيد در كشور ما ايران تعداد بناها، مجموعه‌ها و محوطه‌هاي تاريخي حدود يك ميليون برآورد شده كه تاكنون حدود 1500 فقره‌ي آن به ثبت آثار ملي رسيده‌اند؟
آيا مي‌دانيد تعداد تپه‌هاي تاريخي حدود 200 هزار برآورد شده‌اند كه تاكنون 500 فقره‌ي آن‌ها به ثبت ‌آثار ملي رسيده‌اند و حدود 100 فقره‌ي آن‌ها تا ميزان 50 درصد مورد كاوش قرار گرفته‌اند؟
آيا مي‌دانيد در كشور از كل يك ميليون و دويست هزار اثر تاريخي، فرهنگي غيرمنقول، فقط 42/0 در هزار آن‌ها تعيين حريم شده‌اند و چون 500 هزار فقره‌ي آن‌ها نياز به حفاظت فيزيكي دارند، صرفا حدود سه هزار و هشتصد فقره‌ي آن‌ها محافظت مي‌شوند؟
آيا مي‌دانيد تعداد موزه‌هاي كشور ما حدود 126 واحد است يعني به ازاي هر 500 هزار نفر يك موزه، در صورتي كه استراليا به ازاي هر 9 هزار نفر يك موزه دارد؟
آيا مي‌دانيد تعداد تعداد كل اشياي تاريخي و موزه‌اي موجود حدود يك ميليون و دويست هزار برآورد مي‌شوند كه تعداد 600 هزار عدد آن‌ها به مرمت نياز دارند كه تاكنون حدود 50 هزار عدد آن‌ها مرمت شده‌اند؟
آيا مي‌دانيد در كشور ما تعداد كتيه‌هاي دوران باستان حدود 100 هزار فقره است كه حدود 5 درصد آن‌ها مطالعه شده‌اند و تعداد كتيه‌هاي دوران اسلامي به 2 ميليون فقره مي‌رسد كه فقط حدود 1 درصد آن‌ها مطالعه شده‌اند؟
آيا مي‌دانيد در كشور ايران حدود 20 نوع زبان (رسته گويش) و 70هزار گويش وجود دارد كه تاكنون كمتر از 10 درصد آن‌ها مورد پژوهش قرار گرفته است؟(برگرفته از نوشته‌ي حسين ارزشمند در فرهنگ و پژوهش شماره‌ي پياپي 139)
آيا مي‌دانيد ....؟ آمار نفس‌گير و خسته‌كننده‌اي است. اين وضعيت طبيعي است. چون هنوز نمي‌دانيم اين ميراث عظيم به چه دردمان مي‌خورد.

1 Comments:

Blogger Parastoo said...

عجب! ممنون از اطلاعات خوبتون.

12:49 AM  

Post a Comment

<< Home