آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Thursday, November 11, 2004

حاشيه نشيني و فرهنگ فقر

پنج‌شنبه 21 آبان 1382
مدت قابل توجهي است كه نتوانستم مطلبي براي اين وبلاگ بنويسم. علت اصلي اش مشغله‌ي زيادي بود كه بر سر ماجراي پاكدشت پيدا كردم. مقاله‌اي با تأكيد بر وضعيت پاكدشت اما در باره‌ي حاشيه نشيني در ايران نوشتم كه در نامه شماره 32 چاپ شده است. البته مقاله كمي ويرايش شده است. اما همين ويرايش كم موجب شده است چند اشتباه محتوايي رخ دهد. مانند اصول قانون اساسي كه جاي بند و اصل را اشتباه گرفته‌اند. به هر صورت خسته نباشند. عنوان مقاله حاشيه نشيني؛ هجوم فرهنگ فقر بر شهرنشيني است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home