آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Friday, October 22, 2004

مطلبی مذهبی ولی خواندنی

قرآن خانه ی من است. هرمنوتیک صوفیانه ی غزالی.
ترجمه ی اسماعیل یزدان پور. نوشته ی جرالد ال. برانس

0 Comments:

Post a Comment

<< Home