آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Friday, February 11, 2005

گزارش ملي خودكشي زنان

جمعه 23 بهمن 1383
مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري گزارشي را از وضعيت خودكشي زنان در ايران سال‌هاي 75 تا 78 تهيه كرده‌ است. اين گزارش نشان مي‌دهد كه وضعيت خودكشي زنان در برخي از استان‌ها در اين سال‌ها به صورت يك بحران اجتماعي بروز كرده است. در سال 75 به ترتيب استان‌هاي كرمانشاه، ايلام، بوشهر، كردستان، كهكلويه و بوير احمد، لرستان و زنجان بيشترين ميزان خودكشي را داشته‌اند به طوري كه در اين استان‌ها خودكشي زنان بيش از ده نفر در صد هزار نفر بوده است. كرمانشاه كه بيشترين بوده رقم 47/16 داشته است. اما در سال 76 وضعيت ايلام بسيار متفاوت مي‌شود و در اين استان ميزان خودكشي در مقايسه با سال قبل از دو برابر شده و به 08/34 نفر در صد هزار نفر مي‌رسد. مقام اول خودكشي زنان در استان ايلام طي سال‌هاي 76 تا 78 تثبيت مي‌شود. در سال 76 و 78 كرمانشاه رتبه‌ي دوم را دارد. در سال 77 استان مركزي رتبه‌ي دوم را مي‌گيرد و كرمانشاه رتبه‌ي سوم و لرستان رتبه‌ي چهارم را به دست مي‌آورد. اين‌ها استان‌هايي هستند كه ميزان خودكشي زنان بيش از ده نفر در صد هزار نفر است
در كل كشور روند خودكشي زنان در اين چهار سال نزولي بوده است.به طوري كه از 88/5 نفر در صد هزار نفر در سال 75 به 24/3 نفر در صد هزار نفر در سال 78 رسيده است
خلاصه‌ي اين گزارش نسبتا مفصل است و در آخرين شمار‌ه‌ي مجله‌ي فرهنگ و پژوهش آمده است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home