آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Wednesday, July 12, 2006

روزنامه‌نگاران و جشنواره‌ي مطبوعات

چهارشنبه 21 تير ماه 1385
سال 83 پژوهشي براي دفتر مطالعات و توسعه‌ي رسانه‌ها با عنوان «بررسي رفتار و نگرش روزنامه‌نگاران در مورد بخش مسابقه‌ي جشنواره‌ي مطبوعات» انجام دادم. براي انجام آن با تعدادي از روزنامه‌نگاران راست و چپ و رؤساي وقت انجمن صنفي و انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان گفت و گو كردم و پس از تدوين چارچوبي مفهومي و تهيه‌ي پرسشنامه از تمام روزنامه نگاران نشريه‌هاي موجود در تهران نمونه‌گيري كردم و نتايجش را در گزارشي شرح دادم. در همان سال خلاصه‌اي از آن در برخي روزنامه‌ها به چاپ رسيد. در زمستان سال پيش از كارفرما خواست مقاله‌اي علمي از آن تهيه كنم تا در نشريه‌ي رسانه به چاپ رسد. مقاله تهيه و پذيرفته شد ولي در شماره شصت و سه‌ي فصلنامه‌ي رسانه به چاپ نرسيد
همان موقع حدس بر اين بود كه امسال جشنواره برگزار نخواهد شد و توليت انجمن صنفي لغو خواهد شد؛ چرا كه در آن مقاله تصريح شده بود از ميان گزينه‌هاي موجود، از ديدگاه بيشتر روزنامه‌نگاران برگزاري مسابقه توسط انجمن ارجحيت دارد. به عبارتي ديگر در اين زمينه انجمن اولويت اول را دارد. اما با تغيير دولت و تفاوت نگرش آنان با هيأت مديره‌ي كنوني انجمن مشخص بود كه عدم چاپ اين مقاله توجيه سياسي دارد. به هر صورت مقاله در سايت دفتر مطالعات و توسعه‌ي رسانه‌ها گذارده شد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home