آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Saturday, August 26, 2006

تصفيه‌ي بچه‌هاي خوب از ايران

شنبه 4 شهريور 1385
دوستم يساولي كه خبرنگار سرويس اجتماعي روزنامه‌ي ايران بود، از تصفيه در روزنامه‌ي ايران نوشته است.تصفيه‌اي با هدف حذف تمام نيروهاي جوان غيرهمفكر با دولت احمدي‌نژاد. دولتي كه به ادعاي خودش در خدمت به مردم و مملكت و دين، رو دست تمام دولت‌ها زده است. در ركود بازار از رونق اقتصادي و با تزريق پول نفت از كاهش تورم و از متلك‌گويي و آب‌زيركاهي به نشاط ياد مي‌كند. چنين دولتي طبيعي است كه مهرورزانه نيز تصفيه كند. نوشته‌ي يساولي را با عنوان كودتاي آرام در روزنامه‌ي ايران بخوانيد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home