آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Wednesday, April 25, 2007

درآمد سرانه كجاست؟

چهارشنبه 5 ارديبهشت 86
چند روز پيش در خبرها شنيدم كه درآمد سرانه هر ايراني در سال گذشته دو ميليون و نهصد هزار تومان محاسبه شده است؛ يعني ماهيانه حدود 242 هزار تومان. با توجه به اين كه اين مبلغ درآمد شاغلان نيست، بلكه درآمد سرانه‌ي هر ايراني اعم از شاغل و غيرشاغل، بزرگ و كوچك مي‌شود براي اين كه ميزان آن را بهتر دريابيم مي‌توانيم به مثال تمسك بجوييم. ابتدا بايد اشاره كرد كه در ايران عمدتا پدر خانواده شاغل است و به عبارتي ديگر فرض را بر اين بگيريم كه در اكثر موارد در هر خانواده تنها يك نفر شاغل است. از سوي ديگر مثال را در مورد يك خانواده‌ي چهار نفري پي بگيريم. در اين مورد درآمد سرانه اين خانواده حدود يازده ميليون و ششصد هزار تومان در طول سال خواهد شد. اما چون فقط يك نفر شاغل است، و اگر درآمد او را در ماه چهارصد هزار تومان فرض كنيم، درآمد اين خانواده در طول سال چهار ميليون و هشتصد هزار تومان مي‌شود يعني شش ميليون هشتصد هزار تومان كمتر از مبناي درآمد سرانه
حالا به دور و بر خودمان نظري بياندازيم و درآمد ماهانه‌ي خانواده‌ها را مورد ارزيابي قرار دهيم. چند درصد داراي چند درآمدي هستند؟ چند درصد زير اين خط و چند درصد بالاتر هستند؟
بدون اين كه بخواهيم به سراغ آمار و ارقام برويم به سادگي مي‌توانيم نتيجه بگيريم كه بخش عظيمي از جمعيت فاقد اين درآمد بلكه بسيار كمتر از اين دريافت مي‌كنند و بخش نسبتا اندكي درآمدي بسيار كلان دارند. ممكن است گفته شود بخش اصلي اين درآمد در بودجه‌هاي دولتي صرف و سرمايه‌گذاري مي‌شود. البته آن نيز در درآمد سرانه محاسبه مي‌شود ولي بد نيست به يك نكته توجه كنيم. سال گذشته بيش از 50 ميليارد دلار درآمد داشتيم. سال قبل از آن بيش از 40 ميليارد دلار. حدود 80 ميليارد دلار نيز گفته مي‌شد ذخيره ‌ارزي بود. در مجموع نزديك به 170 ميليارد دلار طي اين دو سال در اختيار دولت احمدي‌نژاد بوده است كه گفته مي‌شود ذخيره‌ي ارزي در اواخر سال حدود يك رقم بوده است. 170 ميليارد دلار عدد كوچكي نيست. حتي اگر 20 ميليارد نيز در برآوردها اشتباه باشد باز اين عدد خيلي بزرگ است. اين پول كجا رفته است؟ در كجاي زندگي من و تو خود را نشان داده است؟ اين پول عظيم به جيب چه كساني رفته است؟ در كجا خرج شده است؟ چرا اين حجم عظيم خود را در جامعه‌ي ما به نمايش نمي‌گذارد؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home