آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Monday, June 21, 2004

ما ايرانيان / 1

بالاخره فن‌دروغگويي (2) هم نوشته شد. در بخش اول دو بيت از حكيم ايران‌ زمين فردوسي آورده بود كه ضمن تكميل آن،‌ تلاش مي‌كنم در ادامه‌ي بحث وبلاگ ارتباط و اعتراف ديگر خلقيات ايرانيان را به بحث بگذارم و از آمار و عدد و رقم نيز در اين ميان بهره بگيرم. فردوسي گفته بود:
ز ايران و از ترك و از تازيان
نژادي پديد آيد اند ميان
نه دهقان، نه ترك، نه تازي بود
سخن‌ها به كردار بازي بود
همه گنج‌ها زير دامان نهند
بكوشند و كوشش به دشمن دهند
به گيتي كسي را نماند وفا
روان و زبان‌ها شود پرجفا
بريزند خون از پي خواسته
شود روزگار بد آراسته
زيان كسان از پي سود خويش
بجويند و دين اندر آرند پيش
(دهقان در مصرع سوم مقصود ايراني است و خواسته در مصرع نهم به معني مال و منال است)
ما ايرانيان چگونه آدم‌هايي هستيم؟‌ اين ملت بزرگ، اين ملت نجيب چه شخصيت پايه‌اي دارد؟ اين ملت كه اكنون ملغمه‌اي است از صفات ايرانيان و تركان (مقصود غزنويان و سلجوقيان و ...) و عرب‌ها كه در طول تاريخ به هم آميخته و او را ساخته،‌ داراي چه تيپولوژي اخلاقي و رفتاري است؟ اين ملت فداكار كه وقتي جشن نيكوكاري مي‌شود سر از پا نمي‌شناسد و هيجان‌زده به خودنمايي مي‌پردازد، در شرايط عادي چقدر فداكاري مي‌كند؟ آيا مي‌دانيد در سال 81 كمك‌هاي مردم به كميته‌ي امداد تحت عنوان صدقه و دست‌گيري ايتام و نيكوكاري در انواع جشن‌هاي خياباني آن كميته كه البته فقط به دريافت پول و جنس محدود است،‌ حدود 120 ميليارد تومان بوده است؟ واقعا اين ملت تا اين حد خير است يا اينكه 120 ميليارد تومان دفع بلا كرده است؟
درباره‌ي شخصيت پايه‌ي ما ايرانيان گرچه كار كم شده است اما كتاب‌هاي خواندني و ماندني هم نوشته شده است. غير از نكات ريز و درشتي كه در سفرنامه‌هاي خارجيان و به طور پراكنده در يادداشت‌هاي ايرانيان آمده به طور خاص از جمال‌زاده خلقيات ايرانيان را داريم. از مهندس بازرگان سازگاري ايرانيان را داريم. از حسن نراقي كتاب سهل و روان جامعه‌شناسي خودماني منتشر شده. در آن جا خواندم دكتر ايزدي كتابي با نام نجات در خارج از كشور چاپ كرده و از رضاقلي هم جامعه‌شناسي نخبه‌كشي در اين حوزه مي‌گنجد. من تلاش مي‌كنم از فردا با رجوع به داده‌هاي پيمايش ملي ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان به نكاتي در اين باره اشاره كنم

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Great article and very interesting blog :)

------------------------------------------
Free Poker Money - Sign up $50 bankroll

7:19 PM  

Post a Comment

<< Home