آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Sunday, June 20, 2004

غارتگر جيرفت كيست؟

غارت تپه‌هاي تاريخي جيرفت چنان عظيم و گسترده است كه داغ آن از دل بيرون نمي‌رود. دو سالي هست كه روزنامه‌ها درباره‌ي آن مي‌نويسند و اقدامات بسيار محدودي صورت گرفته است. اين بار خاتمي وارد ماجرا شد و در خبرها خواندم پرونده‌ي جيرفت به شوراي امنيت ملي رفت تا درباره‌ي آن تصميم‌گيري شود. جيرفت الان دو سالي هست كه غارت مي‌شود. آن جا يكي از مهمترين تپه‌هاي باستاني ايران بود كه به بهشت گمشده‌ي باستان‌شناسان شهرت يافته بود. آثاري كه از اين مكان توسط روستاييان به دست آمد و به دست قاپاقچيان از كشور خارج شد بين پنج تا هفت هزار سال قدمت دارد. نكته‌ي مهم اين است كه حالا پس از دو سال اين پرونده به شوراي امنيت ملي مي‌رود. علتش اين است كه هيچ كسي نتوانست در مقابل موج غارت آن جا بايستد. معلوم هم نيست اين شورا چنين تواني داشته باشد. شنيده‌ام نوه‌ي دختري يكي از رؤساي سه قوه در اين ماجرا نقشي محوري داشته است. حالا خودتان بيابيد كه از بين سه رييس به كداميك بيشتر مي‌خورد؟

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

آخوندها

3:52 AM  

Post a Comment

<< Home