آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Monday, May 01, 2006

شناخت و نقد جامعه شناسی

دوشنبه 11 اردی بهشت 1384
همایش مسایل علوم اجتماعی ایران دو روز دیگر در دانشکده ی علوم اجتماعی تهران برگزار میشود. روز چهارشنبه و پنجشنبه. برای هر سلیقه ای هم مطلب دارد. چون هشت پنل در حوزه های جامعه شناسی در بعد از ظهر چهارشنبه از سوی گروه های تخصصی برگزار خواهد شد.ویژه نامه همایش هم که شامل بیست و یک مصاحبه با اساتید درباره ی عوامل مساعد و نامساعد رشد علوم اجتماعی در ایران است آن روز توزیع خواهد شد. وبلاگ همایش مطلب خواندنی دارد با عنوان شناخت و نقد جامعه شناسی

1 Comments:

Blogger walterbenson28261687 said...

Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.

1:38 PM  

Post a Comment

<< Home