آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Wednesday, February 22, 2006

فرهنگ عمومی ذیل دین

چهارشنبه 3 اسفند 1384
همان طور که می دانید از فرهنگ تعاریف بسیار زیادی داده اند. آن قدر زیاد که می توان یک ترم درباره اش درس داد. اما به هر صورت یک اجماعی وجود دارد که فرهنگ را اعم از دین می گیرند. یعنی دین بخشی از فرهنگ محسوب می شود. بر همین مبنا نیز فرهنگ عمومی منقسم می شود به اجزای بسیاری که دین یک جزء آن است. یونسکو نیز چنین کرده است و بر مبنای آن چارچوبه ها و فرآیندهای جمع آوری اطلاعات فرهنگی را تنظیم کرده است که بسیاری از کشورها به آن پایبند هستند. نکته این جاست که شورای عالی انقلاب فرهنگی ما وقتی اسناد یونسکو در این باره را ترجمه کرد یک دفعه دچار مشکل شد. چرا که این شورا همه چیز را از زاویه ی عینک ایدئولوژیک خود می بیند. برای همین از نگاه آنان فرهنگ دینی اعم است و بالاتر از همه چیز. بر همین مبنا آنان فرهنگ عمومی را ذیل دین تعریف کرده اند. حالا این که در فرهنگ عمومی خرده فرهنگ های بزهکاری وجود دارد به من ربطی ندارد. این که بتوانیم از خرده فرهنگ معتادان و فواحش و غیره یاد کنیم و ذیل دین قرارش دهیم به من ربطی ندارد. مشکلی است که آقایان درست کرده اند و فرهنگ عمومی را ذیل دین تعریف می کند. آنان فکر می کنند با این کار به فرهنگ دینی تعالی بخشیده اند. در صورتی که نسبت فرهنگ عمومی به فرهنگ دینی عموم و خصوص مطلق است. و هر رفتار و ارزش و نگرشی که در فرهنگ عمومی وجود داشته باشد، از فرهنگ دینی ناشی نشده است و می تواند به آن ارتباطی هم نداشته باشد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home