آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Thursday, May 12, 2005

عبدي تبرئه شد

پنج شنبه 22 ارديبهشت 1384
در اين مدت به جهت مشكل سخت‌افزاري كه براي كامپيوترم پيش آمد و فرصتي هم براي تعمير آن نداشتم، متأسفانه وبلاگ‌نويسي هم به تأخير افتاد. هر چند مي‌خواستم در اين فضاي انتخاباتي نكاتي را بنويسم كه تلاش مي‌كنم ادامه دهم. اما امروز خبري ديگر دارم
چهارشنبه شرق از قول سخنگوي قوه‌ي قضاييه نوشت كه حكم قبلي آقاي عبدي همچنان قطعيت دارد. اين در صورتي است كه عبدي روز قبل از آن حكم تبرئه خود را دريافت كرده بود. اين حكم به امضاي پنج تن از مستشاران ديوان عالي كشور رسيده بود و قبل از آن كه حكم به ديگر مراكز دستگاه قضايي ارسال شود، عبدي آن را دريافت كرده بود. در اين حكم تمام ادله‌‌اي كه مرتضوي و دادگاه تجديد نظر او براي صدور حكم چهار و نيم سال زندان، كافي مي‌دانستند رد شده است. مستشاران ديوان عالي كشور به صراحت نوشته‌اند كه انجام نظرسنجي براي يك مؤسسه‌ي خصوصي خارجي از مقوله‌ي فروش اطلاعات به بيگانگان نيست و دولت آمريكا نيز به لحاظ حقوقي يك دولت متخاصم با دولت جمهوري اسلامي ايران شناخته نمي‌شود. از اين رو،‌ هر دو نكته‌اي كه مرتضوي به آن اصرار داشت و آن بازي عجيب را درآورد تا عبدي را به زندان بياندازد، به هوا رفت و نقض شده است. به نظر مي‌آيد با توجه به اينكه در حكم به رديف اول يا دوم بودن متهم اشاره نشده است،‌ همين چارچوب براي آقاي قاضيان كه بيشترين جفا در اين دو سال و نيم به او رفت،‌ نيز جاري خواهد بود؛ چرا كه اصل اتهام رد شده است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home