آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Friday, June 10, 2005

يادش بخير، نامه 24 فرمانده سپاه به خاتمي

جمعه 20 خرداد 1384
يك مطلب خواندي از الپر درباره‌ي سرداري كه مي‌گويند خود را رضاخان حزب‌الهي ناميد. اما او كجا و رضاخان كجا

0 Comments:

Post a Comment

<< Home