آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Thursday, July 01, 2004

جمهوريت منتشر مي‌شود

بالاخره قرار است روزنامه‌ي جمهوريت، روز يكشنبه‌ 14 تير ماه منتشر شود. الان حدود دو ماهي هست كه تحريريه‌ي آن فعاليت مي‌كند و هر روز براي خودشان صفحه مي‌بندند. البته تاحدودي اين تمرين لازم هم بوده است. از يك سو نياز به جمع‌آوري مطالب و از سوي ديگر نو بودن برخي از صفحه‌ها و تعيين حدود فعاليت آن به لحاظ عملي و موضوعي احتياج به زمان و تمرين داشت كه در اين مدت تاحدود بسياري حاصل شد. نداشتن صفحه‌ي انديشه، داشتن رويكردي اجتماعي و در نتيجه اختصاص صفحه به بسياري از موضوع‌هاي اجتماعي از ويژگي‌هاي اين روزنامه است. به عنوان مثال شما با صفحه‌هايي چون نهادهاي ديني، نهادهاي آموزشي، نهادهاي مدني، نهادهاي صنفي، اقوام ايراني، ميراث فرهنگي و محيط زيست مواجه خواهيد شد كه در طول هفته يك يا دو صفحه منتشر مي‌شوند. در تمام اين صفحه‌ها تلاش مي‌شود دو رويكرد مورد توجه قرار گيرد: اول آگاهي دادن به مردم درباره‌ي مقوله‌هاي مرتبط با موضوع صفحه و دوم حفظ نگاهي انتقادي به مسائل مرتبط با آن. در اين بين آن چه از همه بيشتر خودنمايي مي‌كند، تقويت همبستگي و هويت ملي و دوري از منازعاتي است كه به هر صورت موجب مخدوش و لطمه ديدن آن مي‌شود. اگر جمهوريت بتواند اين هدف را به خوبي حفظ كند و در جهت آن گام بردارد، فكر مي‌كنم روزنامه‌ي موفقي خواهد بود

0 Comments:

Post a Comment

<< Home