آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Friday, July 16, 2004

انسان حيوان شرمسار

 
از انسان تعريف‌هاي بسياري ارائه شده است. مثل اينكه بسيار هم شنيده‌ايد:‌ انسان حيوان ناطق است. اما نيچه در جايي از كتاب چنين گفت زرتشت از قول وي تعريفي ديگر از انسان مي‌دهد. با هم بخوانيم
سخن مردم را دانسته‌ام كه گفته‌اند: آيا نمي‌خواهيد زرتشت بر ما نيز همچون حيوانات بگذرد؟
بهتر آن بود كه مي‌گفتند: دانايان همچون حيوانات بر انسان مي‌گذردند. زيرا او انسان را حيواني مي‌بيند با گونه‌هايي سرخ.
از چه او را اينگونه مي‌بيند؟ سرخي گونه‌هايش نه مگر از شرمساري است
ياران، اين چيزي است كه دانا مي‌گويد: در تاريخ انسان شرم در شرم است 

0 Comments:

Post a Comment

<< Home