آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Thursday, March 10, 2005

دست اقتدارگرايان در آستين دولت اصلاحات

پنج شنبه 20 اسفند 1383
پريروز در شرق خواندم انتشار جامعه نو از سوي هيأت نظارت متوقف شده است. اين در صورتي است كه شماره قبل اين ماهنامه منتشر شده بود. هيأت نظارت با بهانه‌ي عدم انتشار مرتب جامعه نو را تعطيل كرده است. به نظر مي‌رسد اين فقط يك بهانه بوده باشد؛‌ بهانه‌اي كه بيشتر از سوي اقتدارگرايان مطرح شده و توسط دولت اصلاحات اجرا شده است تا اين ماهنامه منتشر نشود. البته آقايان خواند گفت كه ما در هيأت فقط يك رأي داريم كه اين نيز براي كساني كه با فرآيند آشنا هستند بهانه‌اي بيش نيست. در طول اين هشت سال از اين اتفاقات بسيار زياد افتاده است و اقتدارگرايان نيات و خواسته‌هاي خود را توسط اصلاح‌طلبان حاكم اجرا كرده و به كرسي نشانده‌اند. هر چند آقايان كمتر به اين موضوع اشاره مي‌كنند و سعي دارند تمام تقصير را متوجه اقتدارگرايان كنند. مگر سانسور كتاب‌ها خواست اقتدارگرايان نيست كه اكنون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت اصلاحات انجام مي‌شود. البته مي‌توان به اين نتيجه هم رسيد كه اينان نيز در ته وجودشان در بسياري از حوزه‌ها با اقتدارگرايان هم‌رأي هستند و از اين رو بدون فشار آنان كار خود را انجام مي‌دهند. فكر مي‌كنم بد نيست كارنامه‌ي دولت اصلاحات را از اين زاويه هم ببينيم و فهرستي از آن بخش از فعاليت‌هايش كه چيزي جز خواسته‌ي اقتدارگرايان نبود تهيه كنيم. به نظرم فهرست بلندبالايي شود
به هر صورت فعلا جامعه نو منتشر نمي‌شود مگر اين كه چانه‌زني‌ها به نتيجه برسد. در اين شماره من هم يك مقاله درباره‌ي بررسي جنايت پاكدشت دارم با عنوان حاشيه‌ي شهرها؛ دوزخ محرومان. البته تيتر آن را نوشته بودم محرومان زودتر به جهنم مي‌روند. ولي چند روز قبل از بردن به چاپ‌خانه آقاي باقي تماس گرفت كه بهتر است تيتر را عوض كنيم چون ممكن است برايمان مسأله ايجاد كند. من هم پذيرفتم و تيتر جديد را به ايشان گفتم

0 Comments:

Post a Comment

<< Home