آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Wednesday, October 04, 2006

دولت احمدي‌نژاد از نظر توكلي

چهارشنبه 12 مهر 1385
مدتي پيش در اعتماد ملي خواندم كه احمد توكلي مدافع احمدي‌نژاد در جمع دانشجويان به دفاع ارزشي از دولت ارزشي پرداخته و گفته است مهمترين ويژگي مثبت اين دولت اين است كه با شجاعت و قدرت كارها را پيش مي‌برد. بعد ايشان براي اين كه خودش را فردي منتقد هم معرفي كند ويژگي منفي دولت احمدي‌نژاد را انجام كارها بدون كارشناسي گفته است. به نظرم وقتي اين دو مقدمه را كنار هم بگذاريم و از آن دو نتيجه بگيريم خيلي خوشمزه مي‌شود و توكلي ندانسته يا دانسته توي خال زده است. چرا كه مي‌توان نتيجه گرفت دولت احمدي‌نژاد بدون كار كارشناسي با قدرت و شجاعت در حال انجام امور مربوطه است. خب پر واضع است كه كار بدون كارشناسي غير از اين كه بر مشكلات بيافزايد چيزي ديگر نيست. حالا مسأله اين است كه طبق نظر ايشان دولت احمدي‌نژاد با شجاعت و قدرت در حال خراب كردن امور است؛ نتيجه‌اي كه از كارهاي كارشناسي نشده برمي‌آيد. مثالش را هم مي‌توان زمان‌بندي ساعت كاري بانك‌ها دانست. اين يكي چون نتيجه‌اش به طوري است كه ما به خوبي لمسش مي‌كنيم و خوب مي‌توانيم آن را دريابيم،‌مي‌فهميم چه طرح بيهوده‌اي بوده است. بقيه‌ي طرح‌ها هم مانند تشتي است كه پشت بام افتاده و صدايش فردا درخواهد آمد؛ همان طور كه صداي تورمي كه آقايان باور ندارند از پشت سياست‌هاي غلط و كارشناسي نشده‌ي اقتصادي دولت و مجلس به گوش مي‌رسد

1 Comments:

Blogger obb1dygc94ozeh said...

hey, I just got a free $500.00 Gift Card. you can redeem yours at Abercrombie & Fitch All you have to do to get yours is Click Here to get a $500 free gift card for your backtoschool wardrobe

10:33 AM  

Post a Comment

<< Home