آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Wednesday, November 01, 2006

مقاومت مي‌كنيم

چهارشنبه 10 آبان 1385
شنيده مي‌شود تعطيلات غيرمترقبه،‌ با قصد و نيت تثبيت كردن آن در سال‌هاي بعد و كاستن از تعطيلات ملي انجام شده است. چه اين سخن درست باشد و چه نادرست، بايد با تمام توان در مقابل چنين ايده‌هايي مقاومت كرد. ازهم اكنون با هر نوع كاستني از تعطيلات نوروز بايد مخالفت كرد. چرا كه برخورد با آن نه كارشناسانه و عقلاني بلكه ايدئولوژيك است كه البته ممكن است چاشني عقلانيت را نيز به آن بپاشند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home