آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Sunday, November 26, 2006

آفرين بر فيفا

يكشنبه 6 آذر 1385
خبر داريد كه فيفا فوتبال ايران را از حضور در عرصه‌ي بين‌المللي منع كرده است. اين خبر خوبي بود كه هفته را با آن آغاز كرديم. فوتبال ايران هر چند از نظر فيفا به لحاظ مقررات داراي اشكالات عمده‌اي است كه مهمترين آن امكان دخالت رسمي حكومت در تصميم‌گيري‌هاي آن است، اما به جهت اين كه عملا تصميم‌گيري‌ها عمدتا توسط اهالي فوتبال گرفته‌ مي‌شد، و مخصوصا در سال‌هاي اخير دولت در آن دخالت نمي‌كرد، فعاليت فوتبال ايران پذيرفته شده بود و مشكل عملي از ديدگاه آنان وجود نداشت. اما از آن جا كه اقتدارگرايان تلاش مي‌كنند تا دم خود را تا آن جا كه مي‌توانند دراز كنند، عرصه‌ي فوتبال را نيز كه از نظر فيفا بايد خارج از دخالت‌هاي حاكمان سياسي از هر سه قوه باشد،‌ درنورديدند و دخالت‌هاي مستقيم خود را اعمال كردند. مانند اخراج دادكان كه پيشتر براي سمتش انتخاب شده بود نه انتصاب. و موارد ديگر كه حتما اطلاع داريد
علي‌رغم اين كه اقتدارگرايان بر تصميم به دخالت در امر ورزش اصرار مي‌ورزيدند و به لحاظ ايدئولوژيك نمي‌توانستند از عملكردهاي دخالت‌گرايانه‌ي يكساله‌ي خود اظهار پشيماني و عقب‌نشيني كنند، در مقابل اخطار فيفا مقاومت كردند و معلوم بود اين مقاومت به اين جا نيز خواهد رسيد. حالا هم مردم و هم اقتدارگرايان يكي از ثمرات عيني،‌ اين دخالت‌هاي بي‌رويه را ديده‌اند و بيشتر بايد آن را در آگاهي توده و مردم بازتوليد كرد. اقتدارگرايي همين است و هيچ عرصه‌اي را از دخالت خود دور نمي‌گذارد و خوشبختانه در مورد فوتبال، تصميم‌گيري نهايي به عهده‌ي آن‌ها نبود تا هم چون امور داخلي كه وقتي تصميم خطا مي‌گيرند و بي رويه دخالت مي‌كنند،‌ بتوانند بر فعل خود پاي فشارند و آن را صحيح بنمايانند و آب هم از آب تكان نخورد، ‌اين بار فيفا به اخطار خود عمل كرد و بر دخالت دولت و قوه‌ي قضاييه به امور ورزش مهر ابطال زد. حال يا آقايان بايد بر اين روال خود پيش روند و يا در مقابل فشار فيفا و نيز افكار عمومي كوتاه بيايد. اما چه بپذيرند و چه نپذيرند،‌ اهميت اين تصميم در اين است كه مي‌توان اقتدارگرايي را به بن‌بست رساند. بايد علت اصلي و اساسي حكم نهايي فيفا را در ذهن مردم بازتوليد كرد و آفات اقتدارگرايي را برايشان به نمايش گذارد و به عنوان تمثيلي براي نماياندن اثرات اين اقتدار در ديگر حوزه‌هاي زندگي بهره برد
انتخابات شوراها در پيش است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home