آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Monday, December 04, 2006

مهندسي فرهنگي و دامپزشكي

دوشنبه 13 آذر 1385
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تدارك همايشي با عنوان «مهندسي فرهنگي» است. گفته مي‌شود مديران و تدارك كنندگان اين همايش دامپزشك هستند. همين امر نشان از ميزان اهميت موضوع در ستاد انقلاب فرهنگي دارد. فرهنگ از نظر آنان احتمالا چيزي بيشتر از دام نيست و همان گونه كه مي‌توان از دام نگهداري كرد و در جهت پرورش آن مراقبت‌هايي را انجام داد و از بيماري‌اش جلوگيري كرد، فرهنگ را نيز مي‌توان با همان شيوه‌ها مورد مراقبت قرار داد و با خوراندن علوفه‌هاي خوب، داروهاي مؤثر و تميز نگاهداشتن جاي آن، به فربه شدن آن در جهت اميال خود همت گماشت. در ذهن آنان احتمالا شباهت‌هاي بسياري ميان دام مخصوصا گاو و فرهنگ وجود دارد. مثلا گاو اگر علف خوبي بخورد، شير حوبي هم مي‌دهد. اگر علف تازه بخورد، شير زيادي مي‌دهد. اگر علف بد بو بخورد، شيرش هم بد بو و تلخ مي‌شود. از اين جهت بايد به هوش آقايان آفرين گفت. هيچ عقل سليمي نمي‌توانست رابطه‌ي دام و فرهنگ را دريابد تا اين كه اكنون چند دامپزشك در پي برگزاري مهندسي فرهنگي برآمده‌اند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home